Smart-Glasses

Smart Glasses หรือ แว่นตาอัจฉริยะ เป็นแว่นตาที่ผสมเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย ทำให้แว่นตาสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง โดยถูกออกแบบสำหรับสวมใส่แทนแว่นตาหรือร่วมกับแว่นตา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองผ่านจอภาพที่จะแสดงผลเป็นภาพซ้อนอยู่เหนือสิ่งที่ผู้ใช้จะมองเห็นจริง

New

แว่นตาอัจฉริยะสำหรับการใช้งานในด้านอุตสาหกรรม มีสเปคที่สูงรองรับสำหรับการใช้งาน vdo conference หรือ remote assistance ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

New

แว่นตาอัจฉริยะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก เช่น การถ่ายภาพ การสแกนบาร์โค้ดสินค้า หรือการบันทึกวีดิโอ เป็นต้น

New

แว่นตาอัจฉริยะที่ออกแบบสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เน้นการใช้งานพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ลักษณะเหมือนแว่นตากันแดด (ตัวเลนส์สามารถป้องกันรังสี UV ได้)