Video Wall

Video Wall Display

จอแสดงผลที่ Built-in Controller เข้ามาในจอแล้วติดตั้งจอภาพหลาย ๆ จอมาต่อกันจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปเหมาะกับงานเพื่อการโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, แสดงข้อมูลองค์กร และการนำมาใช้แทน Projector หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับห้องควบคุมขนาดใหญ่
ที่ต้องใช้ความละเอียดของจอภาพที่สูง เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

New

Indoor Fixed - Ultra Light & Thin

New

Thin and Light Weight IP65 Outdoor LED Display

New

High Resolution Professional Advertisement Series

New

Video Wall Screen 55" S-IPS Narrow Bezel 3.5 mm,LED Backlight. เทคโนโลยีจอขนาดใหญ่ สำหรับการใช้งานในห้องประชุม หน้าร้าน และงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์.

New

จอประมวลผล แต่ละหน้าจอ ซึ่งต้องนำมาเชื่อมต่อกันเป็นจอเดียว และต้องBuilt-in Controller มาด้วย ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ , โฆษณา , แสดงข้อมูลภายในองค์กร ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้