สวัสดิการพนักงาน
 
ตลอดระยะเวลากว่า 30ปี CPS ยืนเคียงข้างพนักงานเสมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตลอดจนเราให้ความไว้วางใจแก่พนักงาน และมีส่วนในการเลี้ยงดูครอบครัวพนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน CPS

   CPS เป็นบริษัทในรูปแบบครอบครัว เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีความร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทไปด้วยกัน CPS มีความห่วงใยพนักงานทุกคน และมีสวัสดีการให้แก่พนักงาน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเรา
 

สุขภาพ
ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี


ครอบครัว

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินช่วยเหลืองานศพ

การเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินรางวัลอายุงาน

 

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit hereการปฏิบัติงาน
ค่า Incentive

ค่า Commission
โบนัสประจำปี

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here