Auto-ID Promotions


เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บัตร
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
(รุ่นตั้งโต๊ะ)
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
(รุ่นอุตสาหกรรม)
เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก