Zone 3

ด้านการบริการ
    CPS มีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อและ
หลัง
การขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและบริการที่
จะได้รับ

การบริการก่อนการขาย (Pre-Sales Service)
    CPS จัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้บริการข้อมูลต่างๆ
และสาธิตผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ


การบริการหลังการขาย (Post-Sales Service)
   
การบริการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางโทรศัพท์ (Hot Line)
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการเพื่อให้ลูกค้า
สามารถสอบถามปัญหา เพื่อแก้ไขในเบื้องต้น รวมทั้งยัง
มีเจ้าหน้าที่บริการเคลื่อนที่เร็วที่ออกให้บริการซ่อมแซม
แก้ไขปัญหาถึงสถานที่ติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ได้อย่างทันท่วงที