Service Team

ด้านการบริการ
  CPS มีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและบริการที่จะได้รับ

การบริการก่อนการขาย (Pre-Sales Service)
  CPS จัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้บริการข้อมูลต่างๆ และสาธิตผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ

การบริการหลังการขาย (Post-Sales Service)
  การบริการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางโทรศัพท์ (Hot Line) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามปัญหา เพื่อแก้ไขในเบื้องต้น รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่บริการเคลื่อนที่เร็วที่ออกให้บริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันท่วงที