ศูนย์บริการต่างจังหวัด

CPS มีศูนย์บริการภาคทั่วประเทศจำนวน 9 ศูนย์ภาค