โปรโมชั่นสินค้า Auto-ID


เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
(รุ่นตั้งโต๊ะ)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
(รุ่นอุตสาหกรรม)

เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก